Poradnik inwestora

Poradnik InwestoraProces inwestycji w nieruchomość może się różnić w zależności od lokalizacji i rodzaju inwestycji. Oto ogólny przewodnik, który pomoże Ci zrozumieć główne etapy oraz jakie wnioski należy złożyć.

 • Na początek warto zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi inwestowania i uzyskiwania pozwolenia na udział. Różne obszary mogą mieć różne wymagania i ograniczenia, które trzeba spełnić.
 • Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne dokumenty, takie jak plan inwestycyjny, umowy i upoważnienia. Być może będziesz także musiał dostarczyć analizę oddziaływania na środowisko lub inne specyficzne zaświadczenia.
 • Skontaktuj się z lokalnym urzędem lub agencją odpowiedzialną za wydawanie pozwoleń i wypełnij stosowne wnioski. Upewnij się, że wnioski są dokładne i kompleksowe, aby uniknąć opóźnień w procesie.
 • W niektórych przypadkach, przed udzieleniem pozwolenia, może być wymagana inspekcja terenu lub projektu. Staraj się być dostępny i współpracować z inspektorami.

Etapy projektowania

ikona dymek i żarówka
ikona dymek i żarówka

Krok 1 – rozpoznanie terenu pod inwestycję

Wariant A

 • Dla działki opracowany został przez gminę miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Rozwiązanie:

 • Podjęcie współpracy z architektem i opracowanie koncepcji.

Wariant B

 • Dla działki nie został opracowany przez gminę miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Rozwiązanie:

 • Podjęcie współpracy z architektem:
 • zapoznanie się ze studium uwarunkowań i kierunkami zagospodarowania przestrzennego gminy
 • pobranie z referatu geodezji i kartografii mapy zasadniczej na potrzeby uzyskania decyzji o warunkach zabudowy
 • opracowanie koncepcji projektowej
 • złożenie wniosków do gestorów sieci o wydanie zaświadczeń o możliwości przyłączenia do sieci
 • złożenie wniosku do gminy o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
ikona dokumenty i długopis
ikona dokumenty i długopis

Krok 2 – projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany

 • Podjęcie współpracy z architektem i opracowanie projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowalnego
 • Zlecenie geodecie opracowania mapy do celów projektowych
 • Wystąpienie z wnioskami do gestorów sieci o wydanie warunków przyłączeniowych
 • Zlecenie geologowi opracowania opinii geotechnicznej
 • Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
 • Uzgodnienie obsługi komunikacyjnej z zarządcą drogi
 • Zlecenie opracowania operatu wodno-prawnego i uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego
 • Dołączenie dokumentów i uzgodnień określonych przepisami szczególnymi
ikona obieg dokumentów
ikona obieg dokumentów

Krok 3 – Pozwolenie na budowę

 • Złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę
  • Do wniosku należy dołączyć projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany wraz z załącznikami
  • Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane
ikona pracownik budowlany
ikona pracownik budowlany

Krok 4 – Projekt techniczny

 • Po uzyskaniu pozwolenia na budowę lub w trakcie jego procedowania, ale koniecznie przed rozpoczęciem budowy należy zlecić opracowanie projektów technicznych w zakresie branży konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej, drogowej, teletechnicznej.
  • W razie potrzeby:
  • Zlecić opracowanie projektu zjazdu/drogi dojazdowej
  • Zlecić opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej
  • Zlecić opracowanie projektu przyłącza wodno-kanalizacyjnego
  • Zlecić opracowanie projektu przyłącza do kanalizacji deszczowej
  • Podpisać umowy z gestorami sieci
ludziki i narzędzia
ludziki i narzędzia

Krok 5 – Budowa

 • Złożyć wniosek o rejestrację dziennika budowy
 • Podjąć współpracę z generalnym wykonawcą
 • Podjąć współpracę z kierownikiem budowy, inspektorem nadzoru
 • Podjąć współpracę z projektantem na sprawowanie nadzoru autorskiego
 • Złożyć zawiadomienie do Nadzoru Budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót

Niezbędne wnioski można pobrać pod adresem:
E-BUDOWNICTWO – rządowa aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym (gunb.gov.pl)